Barion Pixel
DOPRAVA ZDARMA OD 150 €
Objednajte nad 150 € s doručením na Slovensko a využite možnosť dopravy zdarma.
Chránime vaše údaje

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom webového portálu www.cbdium.eu (ďalej len „portál“) je HEMP M&S CZ s. r. o., IČ 09697535, Struhlovsko 1214, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, Česká Republika, e-mail: [email protected] (ďalej len „Spoločnosť“). Predávajúcim tovarov a služieb na portáli je Spoločnosť. Osobné údaje spracúva Spoločnosť, a ďalej v texte sa označuje aj ako „prevádzkovateľ“.

2. Pri ochrane osobných údajov dodržiavame platné právne predpisy o ochrane osobných údajov (zákon o ochrane osobných údajov Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 idgF a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a riadime sa zásadami popísanými v tomto dokumente.

3. Osobné údaje získavame od zákazníka výlučne v súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovarov. Aby sme mohli poskytnúť službu alebo dodať tovar riadne, potrebujeme aj niektoré osobné údaje zákazníka. Osobné údaje získavame v rozsahu podľa registračného formulára alebo kontaktného formulára alebo neskôr, keď nám ich zákazník poskytne.

4. Osobné údaje požadujeme poskytnúť v rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje slúžia pre registráciu zákazníka, pre vznik kúpnej zmluvy, doručenie tovaru, ako pre iné účely súvisiace s právnym vzťahom medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.

5. Osobné údaje archivujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v dĺžke 7 rokov.

6. Registráciou zákazník získa užívateľský účet, prostredníctvom ktorého má individualizovaný prístup k ponuke tovarov a služieb, ako aj ku svojim osobným údajom a údajom o nákupnej histórii. Vernostné výhody je možné požívať iba v prípade, ak je zákazník riadne zaregistrovaný a má funkčný užívateľský profil. Údaje obsiahnuté v užívateľskom účte sú spracúvané automatizovane. Môžu byť agregované a vyhodnocované pre účely spracúvania nákupného správania zákazníka, ako aj pre personalizované zobrazovanie obsahu na stránkach portálu.

7. Získané osobné údaje sú bezpečne uložené v databáze, ktorá sa nachádza na serveroch našich poskytovateľov webových a cloudových služieb – WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, Sync.com Inc., 105-155 Gordon Baker Road Toronto, ON M2H 3N5, Canada a Woocommerce.com – Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Spojené štáty americké.

8. Pri získavaní osobných údajov, ich využívaní a zdieľaní používame šifrované spojenie.
Osobné údaje nezverejňujeme, nepredávame, nepožičiavame a ani inak neposkytujeme tretím osobám. Osobné údaje poskytneme tretej osobe výlučne v prípade, ak nám to prikazujú právne predpisy, alebo je potrebné uzavrieť zmluvný vzťah s treťou osobou v súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľa.

9. Osobné údaje poskytneme zmluvnej strane/dodávateľovi služby, ktorého služby je potrebné využiť pri poskytovaní služby alebo predaji tovaru zákazníkovi. Jedná sa napríklad o prepravné spoločnosti/poštové podniky. Spôsob použitia osobných údajov v takomto prípade vždy zmluvne upravíme a dohodneme.

10. Nespracúvame údaje o platobných kartách alebo o prihlasovaní sa do internetbankingu alebo služby Paypal. Spracovanie platieb prebieha prostredníctvom tretích strán – poskytovateľov platobných brán a bánk. K údajom, ktoré zákazník poskytne spracovateľovi platby, nemáme žiadny prístup. Dostávame len informáciu o tom, či bola alebo nebola platba spracovaná.

11. Osobné údaje môžeme spracovávať pre marketingové účely spojené výlučne s propagáciou aktivít Spoločnosti, jej tovarov a služieb. Jedná sa predovšetkým o zasielanie noviniek vo forme „newslettera“, oslovovanie v rámci vyhlásených súťaží alebo zliav. Ak pri takejto komunikácii použijeme služby tretej strany (napr. služba MailChimp), tretej strane bude poskytnutá iba emailová adresa a zároveň sa bude jednať o sprostredkovateľa, ktorý spĺňa všetky zákonné požiadavky pre prácu s osobnými údajmi.

12. Pri personalizácii služieb ponúkaných zákazníkom a pri komunikácii so zákazníkmi budeme používať výlučne analytické služby, ktoré sú od renomovaných poskytovateľov nesúcich zodpovednosť za nakladanie s osobnými údajmi. Jedná sa najmä o služby automatizovaného zberu dát pri návšteve webových stránok (napr. IP adresa, dátum a čas prítomnosti na webových stránkach, typ zariadenia alebo internetového prehliadača použitého na prehliadanie webových stránok, nastavenie jazyka, kliknutia, zobrazené stránky). Takto získané dáta však nie sú spojené s osobnými údajmi konkrétnej osoby prehliadajúcej webové stránky, a teda sa nepovažujú za osobné údaje.

13. Nevyužívame a ani neposkytujeme akékoľvek získané dáta za účelom tzv. remarketingu.

14. Využívame funkcionalitu cookies, keďže umožňujú prostredníctvom internetového prehliadača osoby navštevujúcej naše webové stránky rozpoznávať zariadenia užívateľov a ukladajú si informácie o preferenciách užívateľa, ktoré mu automaticky ponúknu pri ďalšej návšteve. Cookies nám poskytujú anonymné a agregované dáta, a teda nepriraditeľné ku konkrétnej osobe. Cookies môže vymazať alebo ich môže zákazník zablokovať prostredníctvom svojho webového prehliadača.

15. Osobné údaje môže zákazník zmeniť a vymazať, resp. požadovať ich zmenu a vymazanie. Zákazník má kedykoľvek právo odmietnuť poskytnutie osobných údajov, požadovať ukončenie ich spracovania, ich vymazanie. Žiadosti zákazníka neodkladne vyhovieme.

16. V súvislosti so spracovávaním osobných údajov máte ako zákazník tieto práva:

– právo na prístup k vašim osobným údajom,
– právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
– právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
– právo na namietnutie spracúvania osobných údajov,
-právo na výmaz osobných údajov,
– právo prenášať osobné údaje,
– právo navrhnúť začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Zákazník si môže uplatniť tieto práva zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo emailom na adresu: [email protected].

17. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu spracovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov zákazníka, s výnimkou, ak je potrebné tieto údaje zachovať zo zákonných dôvodov.

18. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: [email protected]. Zákazník sa môže kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.