Barion Pixel
DOPRAVA ZDARMA OD 150 €
Objednajte nad 150 € s doručením na Slovensko a využite možnosť dopravy zdarma.
Nákup a dodanie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HEMP M&S CZ s. r. o., IČ 09697535
Od 1. júna 2020

Pôsobnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup a dodanie tovaru spoločnosti HEMP M&S CZ s. r. o. (ďalej len „Hemp M&S“ alebo „Spoločnosť“) svojim zákazníkom.

Spoločnosť Hemp M&S si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zákazník je povinný pri objednávke potvrdiť a prijať aktuálne VOP.

Spoločnosť Hemp M&S vo všeobecnosti neakceptuje odlišné podmienky, a preto nie sú platné, pokiaľ spoločnosť Hemp M&S s tým písomne alebo e-mailom nesúhlasí pred prijatím objednávky.

Uzatvorenie zmluvy

Zmluvným partnerom je spoločnosť HEMP M&S CZ s. r. o., IČ: 09697535, so sídlom (aj obchodná adresa): Struhlovsko 1214, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, Česká Republika, zapísaná v obchodnom registri krajského súdu, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod číslom C 84770, konateľ: Roman Strechaj zastupujúci spoločnosť samostatne. UID: CZ09697535

Tel: +436 645 441 609 alebo +421 949 386 653. E-mail: [email protected] Webová stránka: https://cbdium.eu

Právne záväzná kúpna zmluva vznikne medzi zákazníkom a spoločnosťou Hemp M&S, keď zákazník klikne na tlačidlo „Pokračovať k platbe / zaplatiť (na účet Paypal – Hemp MS)“ v priebehu procesu objednávania a počas prenosu potvrdenia objednávky. alebo zadaním výslovnej objednávky prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Spoločnosť Hemp M&S je tiež oprávnená bez udania dôvodu odmietnuť objednávku. Ak objednávka obsahuje niekoľko položiek, zmluva nadobudne účinnosť iba pre tie položky, ktoré sú výslovne uvedené v potvrdení objednávky alebo skutočne doručené.

Text zmluvy (alebo objednávka) obsahuje údaje o zákazníkoch a údaje o zmluve na účely fakturácie, ako aj údaje potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy, ktoré sa uchovávajú elektronicky. Osobné údaje a objednávka sú uložené v spoločnosti Hemp M&S a po dokončení procesu objednania ich nemožno zobraziť.

Ceny a náklady na dopravu

Predajné ceny ponúkaného tovaru sú platné v čase zadania objednávky a jedná sa o brutto ceny v eurách. Zahŕňajú všetky zákonné dane a poplatky za domáce dodávky.

Tovar sa obvykle dodáva na dodaciu adresu do piatich (5) a najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od prijatia platby. Prepravu môže zabezpečiť zmluvný partner spoločnosti Hemp M&S. Doprava bude zabezpečená na dodaciu adresu uvedenú v objednávke (zvyčajne štandardnými poštovými službami, vo výnimočných prípadoch kuriérskou službou).

Predajné ceny nezahŕňajú náklady na dopravu a dodanie. Všetky náklady spojené s expedíciou znáša zákazník. Poštovné predstavuje 5 až 15 EUR (dodanie do EÚ) a 9 až 49,00 EUR (medzinárodná preprava) za objednávku v závislosti od hmotnosti tovaru / kusov a množstva práce a času, ktoré sú potrebné pri spracovaní týchto objednávok.

Platby a preddavky, výhrada vlastníctva

Fakturácia a platba objednaného tovaru bude uskutočnená v eurách a uhradená vopred v priebehu objednávky prostredníctvom kreditnej karty, PayPal alebo bankovým prevodom (eps online banking) na firemný účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: 1398560028 / 2700, IBAN / SWIFT : CZ23 2700 0000 0013 9856 0028 / BACXCZPPXXX. Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostávajú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je H-EN-I-1064/2013.

Zľavy pri platbách si vyžadujú osobitnú písomnú dohodu. V prípade omeškania platby, vrátane čiastočných platieb, sú všetky uzatvorené dohody o zľave neplatné. Platby zákazníkom sa považujú za uskutočnené iba vtedy, keď je suma prijatá Spoločnosťou na jej účet.

V prípade omeškania platby zákazníkom je spoločnosť Hemp M&S oprávnená požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške. Spoločnosť Hemp M&S je tiež oprávnená požadovať úrok z úroku z omeškania v prípade omeškania zákazníka s platbami odo dňa dodania tovaru.

Spoločnosť Hemp M&S si vyhradzuje právo vlastniť všetok tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny spolu s dodatočnými poplatkami a úrokmi z omeškania. Uplatnenie výhrady vlastníctva sa považuje za odstúpenie od zmluvy, iba ak bolo výslovne vyhlásené. Hemp M&S je oprávnené účtovať vzniknuté prepravné a manipulačné poplatky v prípade zadržania tovaru. V prípade nárokov tretích strán na vyhradený tovar, najmä prostredníctvom zablokovania, sa zákazník zaväzuje upozorniť na vlastníctvo spoločnosti Hemp M&S a okamžite to oznámiť spoločnosti Hemp M&S. Ak je zákazníkom spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorého bežné podnikanie nezahŕňa obchodovanie s tovarom zakúpeným spoločnosťou Hemp M&S, nesmie s rezervovaným tovarom nakladať, kým nebude úplne uhradená splatná kúpna cena, najmä nie prostredníctvom predaja, založenia, darovania alebo požičiavania. Zákazník znáša plné riziko za tovar, na ktorý bola uplatnená výhrada vlastníctva, najmä riziko zničenia, straty alebo poškodenia.

Miestom plnenia všetkých nákupov je ústredie spoločnosti HEMP M&S CZ s. r. o., ktoré sa nachádza na adrese Struhlovsko 1214, Hranice, Česká Republika.

Dodacie lehoty a prekážky pri dodávke

Dodacia lehota pre príslušnú objednávku je uvedená v príslušnom potvrdení objednávky a ak nie je uvedené inak, zvyčajne trvá tri až desať pracovných dní v krajinách EÚ. V prípade medzinárodných dodávok sa môže dodacie obdobie zodpovedajúcim spôsobom predĺžiť. Dodacie lehoty sú platné od prijatia platby.

Ak spoločnosť Hemp M&S nemôže dodať a neponúka kupujúcemu nový dátum dodania, spoločnosť Hemp M&S je oprávnená odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne bez toho, aby jej vznikli akékoľvek povinnosti náhrady škody. Rovnako v takýchto prípadoch môže odstúpiť od zmluvy aj zákazník.

Spoločnosť v žiadnom prípade neprijíma žiadne objednávky a nedodáva do krajín, v ktorých existujú osobitné regulačné alebo iné právne predpisy, ktoré zakazujú dodanie tovaru do tejto krajiny alebo na ktoré sa vzťahujú osobitné regulačné schválenia.

Akékoľvek zmeny alebo zrušenia objednávok kupujúcim musia byť písomné (vrátane e-mailu). V niektorých prípadoch si spoločnosť Hemp M&S vyhradzuje právo prijímať vyhlásenia v inej forme.

Dodanie vždy uskutočňujú zamestnanci spoločnosti alebo vhodná dopravná spoločnosť podľa výberu spoločnosti Hemp M&S. Ak zákazník neprijal tovar podľa dohody (oneskorené prevzatie), spoločnosť Hemp M&S je oprávnená tovar uskladniť po neúspešnom primeranom oznámení, za ktorý sa za každý začatý kalendárny deň účtuje skladovací poplatok 0,1% z brutto fakturovanej sumy. Spoločnosť Hemp M&S je zároveň oprávnená trvať na splnení zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej dodatočnej lehoty v trvaní najmenej dvoch týždňov a predať tovar inde. Klientovi bude vyúčtovaná možná výška straty.

V prípade omeškania s prijatím alebo z iných dôležitých dôvodov, akými sú najmä bankrot zákazníka alebo odmietnutie začatia konkurzného konania pre nedostatku majetku alebo porušenia právnych ustanovení, ako aj z dôvodu omeškania, spoločnosť Hemp M&S je oprávnená odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia je spoločnosť Hemp M&S oprávnená požadovať náhradu škody vo výške 15% brutto fakturovanej sumy bez toho, aby bola dotknutá skutočná škoda.

V prípade omeškania platby zákazníkom bude spoločnosť Hemp M&S oslobodená od všetkých ďalších povinností v oblasti plnenia a dodania a je oprávnená zadržať všetky nevybavené dodávky alebo služby a požadovať preddavky alebo záruky alebo zrušiť zmluvu po stanovení primeranej lehoty. Ak zákazník – bez toho, aby bol oprávnený tak urobiť – odstúpi od zmluvy alebo si želá ukončenie zmluvy, má spoločnosť Hemp M&S možnosť trvať na splnení zmluvy alebo súhlasiť so zrušením zmluvy; V tomto druhom prípade je zákazník povinný uhradiť náhradu škody vo výške 15% z hrubej sumy vysporiadania alebo skutočnú škodu vzniknutú podľa voľby spoločnosti Hemp M&S.

Clá súvisiace s prepravou mimo hraníc EÚ musia byť vyriešené u príslušných colných orgánov.

Prechod nebezpečenstva skazy alebo poškodenia

V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim prechádzajú práva a nebezpečenstvo skazy alebo poškodenia na kupujúceho najneskôr pri odovzdaní po zaplatení.

V prípade dodávky určuje spoločnosť Hemp M&S druh prepravy a dopravnú trasu. V prípade dodávky, právo použitia a nebezpečenstvo poškodenia prechádza na kupujúceho iba pri dodaní tovaru od prepravcu kupujúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa (Konsumentenschutzgesetz), môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prijatia tovaru.

Lehota na uplatnenie tohto práva začína dňom, keď zákazník dostane tovar.

Aby bolo možné uplatniť právo na odstúpenie, zákazník musí informovať spoločnosť Hemp M&S so sídlom vo Struhlovsko 1214, Hranice, Česká Republika jasným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou alebo e-mailom) o rozhodnutí odstúpiť od príslušnej zmluvy. Zákazník môže, ale nie je povinný, použiť nasledujúci vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy Ak si zákazník želá odstúpiť od zmluvy, môže nám vyplniť a zaslať nasledujúci formulár:

Ja / my (*) týmto odstúpim od zmluvy uzatvorenej v súvislosti s nákupom nasledujúceho tovaru Objednané dňa / Prijaté dňa (*) Meno (-á) spotrebiteľa (-ov) Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba v písomnej forme) Dátum (*) nehodiace sa vymaž

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby zákazník predložil dôkaz, že zaslal oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie pred uplynutím tejto lehoty.

 

Ak zákazník odstúpi od zmluvy, spoločnosť Hemp M&S je povinná bez meškania a najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení spoločnosti Hemp M&S uhradiť všetky platby, ktoré dostala od zákazníka, vrátane prepravných nákladov. Táto úhrada bude vykonaná rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa výslovne nedohodlo inak; Zákazníkovi za žiadnych okolností nebudú účtované poplatky.

 

Ak zákazník prijal tovar, je povinný ho vrátiť spoločnosti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď zákazník informoval spoločnosť o svojom odstúpení od zmluvy. Táto lehota sa považuje za dodržanú, ak zákazník preukáže, že tovar bol odoslaný do 14 dní. Náklady priamo spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy má spoločnosť právo odložiť vrátenie platby, až kým spoločnosť nedostane tovar späť alebo kým zákazník nepreukáže, že bol tovar vrátený, podľa toho, ktorá z týchto okolností nastane skôr.

 

Záruka

 

Ustanovenia o záruke rakúskeho všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB) sa v zásade vzťahujú na všetok tovar spoločnosti (24 mesiacov od prevzatia tovaru) s výhradou nasledujúcich ustanovení.

 

Záväzky, ako je použiteľnosť alebo osobitné vlastnosti tovaru alebo vyhlásenia zamestnancov spoločnosti Hemp M&S, nie sú záväzné a nepredstavujú výslovné uistenie o určitých vlastnostiach.

 

Nároky na záruku závisia od skutočnosti, že vady sú spoločnosti Hemp M&S okamžite nahlásené, a to zistiteľné vady ihneď po prevzatí, skryté vady po zistení a s predložením tovaru a originálnej faktúry.

 

Nárok na záruku je v každom prípade obmedzený na kúpnu cenu dodaného a chybného tovaru.

 

Spoločnosť Hemp M&S splní svoje záručné povinnosti podľa svojho uváženia buď dodaním bezchybného tovaru, zlepšením, dodaním chýbajúceho množstva alebo zrušením zmluvy (t. J. vrátením kúpnej ceny) v primeranej lehote.

 

Pre transakcie so spotrebiteľmi, ako sú definované v rakúskom zákone o ochrane spotrebiteľa (Konsumentenschutzgesetz), namiesto postupu uvedeného v odseku vyššie, v prípade poruchy môže zákazník požadovať zlepšenie, výmenu tovaru, primerané zníženie ceny alebo úpravu v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 

Z dôvodu rôznosti vkusu, komerčne pravidelné alebo menšie odchýlky od kvality, množstva, farby, veľkosti, hmotnosti, zariadenia alebo dizajnu, ktoré sú technicky spôsobené, nepredstavujú vadu, ani neplnenie zmluvy.

 

Najmä je potrebné poznamenať, že výrobky spoločnosti sú prírodné, ktoré sa môžu nevyhnutne meniť z jednej šarže na druhú vo vôni, vzhľade a zložení.

 

Hemp M&S nezodpovedá za chuť, farbu, materiál a vzor zhody alebo iné vlastnosti objednaného tovaru. To isté platí pre tovar objednaný podľa vzoriek, pokiaľ odchýlka je v rámci obchodných a technických zvyklosti.

 

Po ochutnaní, spotrebe alebo začatí spracovania tovaru je záruka vylúčená.

 

Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, vylučuje sa tým každá zodpovednosť za poskytnutie náhrady v prípade následných škôd alebo strát a akýchkoľvek iných škôd alebo strát na majetku, finančných strát a strát, ktoré vzniknú tretím stranám.

 

Elektronické spracovanie údajov o zákazníkoch

 

Kupujúci súhlasí s tým, že osobné údaje uvedené v kúpnej zmluve a poskytnuté ním v čase registrácie alebo objednávky sa uchovávajú a spracúvajú v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa v potrebnom rozsahu používajú na splnenie zákonných požiadaviek, spracovanie platobných transakcií, starostlivosť o zákazníka a marketingové účely. Zákazník sa ďalej zaväzuje prijímať od spoločnosti Hemp M&S elektronickú poštu (napríklad e-mailom) na reklamné účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu [email protected].

 

Rôzne

 

Zmluvným jazykom je nemčina. Tento dokument je neoficiálnym prekladom originálu v nemeckom jazyku a slúži iba na informačné účely. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo sporov je nemecká verzia tejto zmluvy právne záväzná a rozhodujúca.

 

Ak sú jednotlivé ustanovenia zmluvy alebo tieto všeobecné obchodné podmienky neplatné, nevedie to k neplatnosti celej zmluvy alebo celých všeobecných obchodných podmienok. Zostávajúci zmluvný obsah alebo zostávajúce všeobecné podmienky zostávajú nezmenené.

 

Miestom plnenia spoločnosti Hemp M&S a kupujúceho je sídlo Spoločnosti.

 

Rakúske právo sa uplatňuje na všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, s vylúčením pravidiel medzinárodného kolízneho práva a vylúčením Dohovoru OSN o predaji tovaru.

 

O všetkých sporoch, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvným vzťahom, má výlučnú právomoc príslušný súd v sídle spoločnosti. Toto nemá vplyv na povinné kontaktné právne miesta pre spotrebiteľov.