Barion Pixel
DOPRAVA ZDARMA OD 3 800 Kč
Objednejte nad 3 800 Kč s doručením do Česka a využijte možnost dopravy zdarma.
Nákup a dodání tovaru

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HEMP M&S CZ s. r. o. UID CZ09697535
Od 24. května 2022

Působnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na nákup a dodání zboží společnosti HEMP M&S CZ (dále jen „Hemp M&S“ nebo „Společnost“) svým zákazníkům.

Společnost Hemp M&S si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP bez předchozího upozornění. Zákazník je povinen při objednávce potvrdit a přijmout aktuální VOP.

Společnost Hemp M&S obecně neakceptuje odlišné podmínky, a proto nejsou platné, pokud společnost Hemp M&S s tím písemně nebo e-mailem nesouhlasí před přijetím objednávky.

Uzavření smlouvy

Smluvním partnerem je společnost HEMP M&S CZ s. r. o. se sídlem v Hranice a obchodní adresou na adrese Struhlovsko 1214, Hranice, Česká Republika, zapsanou v obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě pod číslem C 84770. Jednatel: Roman Strechaj zastupující společnost samostatně. UID: CZ09697535

Tel: +436 645 441 609 nebo +421 949 386 653. E-mail: [email protected] Internetová stránka: https://cbdium.cz

Právně závazná kupní smlouva vznikne mezi zákazníkem a společností Hemp M & S, když zákazník klikne na tlačítko „Pokračovat k platbě / zaplatit (na účet Paypal – Hemp MS)“ v průběhu procesu objednávání a během přenosu potvrzení objednávky nebo zadáním výslovné objednávky prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Společnost Hemp M & S je také oprávněna bez udání důvodu odmítnout objednávku. Pokud objednávka obsahuje několik položek, smlouva nabude účinnosti pouze pro ty položky, které jsou výslovně uvedeny v potvrzení objednávky nebo skutečně doručeny.

Text smlouvy (nebo objednávka) obsahuje údaje o zákaznících a údaje o smlouvě pro účely fakturace, jakož i údaje potřebné k uzavření kupní smlouvy, které se uchovávají elektronicky. Osobní údaje a objednávka jsou uloženy ve společnosti Hemp M&S a po dokončení procesu objednání je nelze zobrazit.

Ceny a náklady na dopravu

Prodejní ceny nabízeného zboží jsou platné v době zadání objednávky a jedná se o brutto ceny v eurech. Zahrnují všechny zákonné daně a poplatky za domácí dodávky.

Zboží se obvykle dodává na dodací adresu do pěti (5) a nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od přijetí platby. Přepravu může zajistit smluvní partner společnosti Hemp M&S. Doprava bude zajištěna na dodací adresu uvedenou v objednávce (obvykle standardními poštovními službami, ve výjimečných případech kurýrní službou).

Prodejní ceny nezahrnují náklady na dopravu a dodání. Veškeré náklady spojené s expedicí nese zákazník. Poštovné představuje 5 až 15 EUR (dodání do EU) a 9 až 49,00 EUR (mezinárodní přeprava) za objednávku v závislosti na hmotnosti zboží / kusů a množství práce a času, které jsou potřebné při zpracování těchto objednávek.

Platby a zálohy, výhrada vlastnictví

Fakturace a platba objednaného zboží bude uskutečněna v eurech a uhrazena předem v průběhu objednávky prostřednictvím kreditní karty nebo bankovním převodem (eps online banking) na firemní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: 1398560001 / 2700, . Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.

Slevy při platbách vyžadují zvláštní písemnou dohodu. V případě prodlení platby, včetně částečných plateb, jsou všechny uzavřené dohody o slevě neplatné. Platby zákazníkům se považují za uskutečněné pouze tehdy, když je částka přijata Společností na její účet.

V případě prodlení platby zákazníkem je společnost Hemp M&S oprávněna požadovat úrok z prodlení v zákonné výši. Společnost Hemp M&S je také oprávněna požadovat úrok z úroku z prodlení v případě prodlení zákazníka s platbami ode dne dodání zboží.

Společnost Hemp M&S si vyhrazuje právo vlastnit veškeré zboží až do úplného zaplacení kupní ceny spolu s dodatečnými poplatky a úroky z prodlení. Uplatnění výhrady vlastnictví se považuje za odstoupení od smlouvy, pouze pokud bylo výslovně prohlášeno. Hemp M&S je oprávněno účtovat vzniklé přepravní a manipulační poplatky v případě zadržení zboží. V případě nároků třetích stran na vyhrazený zboží, zejména prostřednictvím zablokování, se zákazník zavazuje upozornit na vlastnictví společnosti Hemp M&S a okamžitě to oznámit společnosti Hemp M&S. Pokud je zákazníkem spotřebitel nebo podnikatel, jehož běžné podnikání nezahrnuje obchodování se zbožím zakoupeným společností Hemp M&S, nesmí s rezervovaným zbožím nakládat, dokud nebude zcela uhrazena splatná kupní cena, zvláště ne prostřednictvím prodeje, založení, darování nebo půjčování. Zákazník nese plné riziko za zboží, na které byla uplatněna výhrada vlastnictví, zejména riziko zničení, ztráty nebo poškození.

Místem plnění všech nákupů je ústředí společnosti HEMP M&S CZ s. r. o. se sídlem v Hranice a obchodní adresou na adrese Struhlovsko 1214, Hranice, Česká Republika.

Dodací lhůta a prekážky pri dodávke

Dodací lhůta pro příslušnou objednávku je uvedena v příslušném potvrzení objednávky a pokud není uvedeno jinak, obvykle trvá tři až deset pracovních dní v zemích EU. U mezinárodních dodávek může dodací období odpovídajícím způsobem prodloužit. Dodací lhůty jsou platné od přijetí platby.

Ak spoločnosť Hemp M&S nemôže dodať a neponúka kupujúcemu nový dátum dodania, spoločnosť Hemp M&S je oprávnená odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne bez toho, aby jej vznikli akékoľvek povinnosti náhrady škody. Rovnako v takýchto prípadoch môže odstúpiť od zmluvy aj zákazník.

Pokud společnost Hemp M&S nemůže dodat a nenabízí kupujícímu nové datum dodání, společnost Hemp M&S je oprávněna odstoupit od smlouvy zcela nebo částečně, aniž jí vznikly jakékoliv povinnosti náhrady škody. Stejně v takových případech může odstoupit od smlouvy i zákazník. Společnost v žádném případě nepřijímá žádné objednávky a nedodává do zemí, v nichž existují zvláštní regulační nebo jiné právní předpisy, které zakazují dodání zboží do této země nebo na které se vztahují zvláštní regulační schválení.

Jakékoliv změny nebo zrušení objednávek kupujícím musí být písemné (včetně e-mailu). V některých případech si společnost Hemp M&S vyhrazuje právo přijímat prohlášení v jiné formě.

Dodání vždy uskutečňují zaměstnanci společnosti nebo vhodná dopravní společnost dle výběru společnosti Hemp M&S. Pokud zákazník nepřijal zboží dle dohody (opožděné převzetí), společnost Hemp M&S je oprávněna zboží uskladnit po neúspěšném přiměřeném oznámení, za který se za každý započatý kalendářní den účtuje skladovací poplatek 0,1% z brutto fakturované částky. Společnost Hemp M&S je zároveň oprávněna trvat na splnění smlouvy nebo odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty v délce nejméně dvou týdnů a prodat zboží jinde. Klientovi bude vyúčtována možná výška ztráty.

V případě prodlení s přijetím nebo z jiných důležitých důvodů, jakými jsou zejména bankrot zákazníka nebo odmítnutí zahájení konkurzního řízení pro nedostatek majetku nebo porušení právních předpisů, jakož i z důvodu prodlení, společnost Hemp M&S je oprávněna odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení je společnost Hemp M&S oprávněna požadovat náhradu škody ve výši 15% brutto fakturované částky, aniž by byla dotčena skutečná škoda.

V případě prodlení platby zákazníkem bude společnost Hemp M & S osvobozena od všech dalších povinností v oblasti plnění a dodání a je oprávněna zadržet všechny nevyřízené dodávky nebo služby a požadovat zálohy nebo záruky nebo zrušit smlouvu po stanovení přiměřené lhůty. Pokud zákazník – aniž byl oprávněn tak učinit – odstoupí od smlouvy nebo si přeje ukončení smlouvy, má společnost Hemp M & S možnost trvat na splnění smlouvy nebo souhlasit se zrušením smlouvy; V tomto druhém případě je zákazník povinen uhradit náhradu škody ve výši 15% z hrubé částky vypořádání nebo skutečnou škodu vzniklou podle volby společnosti Hemp M&S.

Cla související s přepravou mimo hranice EU musí být vyřešeny u příslušných celních orgánů.

Přechod nebezpečí zkázy nebo poškození

V případě osobního převzetí zboží kupujícím přecházejí práva a nebezpečí zkázy nebo poškození na kupujícího nejpozději při předání po zaplacení.

V případě dodávky určuje společnost Hemp M&S druh přepravy a dopravní trasu. V případě dodávky, právo použití a nebezpečí poškození přechází na kupujícího pouze při dodání zboží od přepravce kupujícímu.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele (Konsumentenschutzgesetz), může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od přijetí zboží.

Lhůta pro uplatnění tohoto práva počíná dnem, kdy zákazník dostane zboží.

Aby bylo možné uplatnit právo na odstoupení, zákazník musí informovat společnost HEMP M&S CZ s. r. o. se sídlem v Hranice a obchodní adresou na adrese Struhlovsko 1214, Hranice, Česká Republika jasným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o rozhodnutí odstoupit od příslušné smlouvy. Zákazník může, ale není povinen, použít následující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy Pokud si zákazník přeje odstoupit od smlouvy, může nám vyplnit a zaslat následující formulář:

Ja / my (*) tímto odstoupím od smlouvy uzavřené v souvislosti s nákupem následujícího zboží Objednané dne / Přijaté dne (*) Jméno (a) spotřebitele (ů) Adresa spotřebitele / spotřebitelů Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v písemné formě) Datum (*) nehodící se vymaž

Na dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazník prokázal, že zaslal sdělení o uplatnění práva odstoupit před uplynutím této lhůty.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, společnost Hemp M&S je povinna neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí oznámení o odstoupení společnosti Hemp M&S uhradit všechny platby, které obdržela od zákazníka, včetně přepravních nákladů. Tato úhrada bude provedena stejným způsobem platby, jaký použil zákazník při původní transakci, pokud se výslovně dohodnuto jinak; Zákazníkovi za žádných okolností nebudou účtovány poplatky.

Pokud zákazník přijal zboží, je povinen ho vrátit společnosti bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy zákazník informoval společnost o svém odstoupení od smlouvy. Tato lhůta se považuje za dodrženou, pokud zákazník prokáže, že zboží bylo odesláno do 14 dní. Náklady přímo spojené s vrácením zboží nese zákazník.

V případě odstoupení od smlouvy má společnost právo odložit vrácení platby, dokud společnost neobdrží zboží zpět nebo dokud zákazník neprokáže, že bylo zboží vráceno, podle toho, která z těchto okolností nastane dříve.

Záruka

Ustanovení o záruce rakouského občanského zákoníku (ABGB) se v zásadě vztahují na veškeré zboží společnosti (24 měsíců od převzetí zboží) s výhradou následujících ustanovení.

Závazky, jako je použitelnost nebo zvláštní vlastnosti zboží nebo prohlášení zaměstnanců společnosti Hemp M & S, nejsou závazné a nepředstavují výslovné ujištění o určitých vlastnostech.

Nároky na záruku závisí na skutečnosti, že vady jsou společnosti Hemp M&S okamžitě nahlášeno, a to zjistitelné vady ihned po převzetí, skryté vady po zjištění a s předložením zboží a originální faktury.

Nárok na záruku je v každém případě omezen na kupní cenu dodaného a vadného zboží.

Společnost Hemp M & S splní své záruční povinnosti podle svého uvážení buď dodáním bezvadného zboží, zlepšením, dodáním chybějícího množství nebo zrušením smlouvy (t. J. vrácením kupní ceny) v přiměřené lhůtě.

Pro transakce se spotřebiteli, jak jsou definovány v rakouském zákoně o ochraně spotřebitele (Konsumentenschutzgesetz), namísto postupu uvedeného v odstavci výše, v případě poruchy může zákazník požadovat zlepšení, výměnu zboží, přiměřené snížení ceny nebo úpravu v souladu se zákonnými ustanoveními.

Z důvodu různosti vkusu, komerčně pravidelné nebo menší odchylky od jakosti, množství, barvy, velikosti, hmotnosti, zařízení nebo designu, které jsou technicky způsobeno, nepředstavují vadu ani neplnění smlouvy.

Zejména je třeba poznamenat, že výrobky společnosti jsou přírodní, které se mohou nevyhnutelně měnit z jedné šarže na druhou ve vůni, vzhledu a složení.

Hemp M&S neodpovídá za chuť, barvu, materiál a vzor shody nebo jiné vlastnosti objednaného zboží. Totéž platí pro zboží objednané podle vzorků, pokud odchylka je v rámci obchodních a technických zvyklosti.

Po ochutnání, spotřebě nebo zahájení zpracování zboží je záruka vyloučena.

Pokud právní předpisy nestanoví jinak, vylučuje se tím každá odpovědnost za poskytnutí náhrady v případě následných škod nebo ztrát a jakýchkoli jiných škod nebo ztrát na majetku, finančních ztrát a ztrát, které vzniknou třetím stranám.

Elektronické zpracování dat o zákaznících

Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v kupní smlouvě a poskytnuté ním v době registrace nebo objednávky se uchovávají a zpracovávají v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Tyto údaje se v potřebném rozsahu používají pro splnění zákonných požadavků, zpracování platebních transakcí, péče o zákazníka a marketingové účely. Zákazník se dále zavazuje přijímat od společnosti Hemp M & S elektronickou poštu (například e-mailem) pro reklamní účely. Tento souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na adresu [email protected].

Různé

Smluvním jazykem je němčina. Tento dokument je neoficiálním překladem originálu v německém jazyce a slouží pouze pro informační účely. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo sporů je německá verze této smlouvy právně závazná a rozhodující.

Pokud jsou jednotlivá ustanovení smlouvy nebo tyto všeobecné obchodní podmínky neplatné, nevede to k neplatnosti celé smlouvy nebo celých všeobecných obchodních podmínek. Zbývající smluvní obsah nebo zbývající obecné podmínky zůstávají nezměněny.

Místem plnění společnosti Hemp M&S a kupujícího je sídlo Společnosti.

Rakouské právo se vztahuje na všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, s vyloučením pravidel mezinárodního kolizního práva a vyloučením Úmluvy OSN o prodeji zboží.

O všech sporech, které vzniknou v souvislosti se smluvním vztahem, má výlučnou pravomoc příslušný soud v sídle společnosti. Toto nemá vliv na povinné kontaktní právní místa pro spotřebitele.